HFHJ B 50, VLTJ C 2

DK6064

VLTJ C 2.

Lemvig 1962, © Niels Munch

Zum HFHJ B 50, VLTJ C 2-Steckbrief