A/S Dampskibsselskabet Ærø

DK6034

Schlepper der "A/S Dampskibsselskabet Ærø" beim Rangieren.

Ærøskøbing 1968, © Niels Munch