NFJ D 31

DK3085

OHJ D 232 (bis 1906 OHJ D 2), Vulcan 1899, Museum Gedser Remise (DJK), seit 2017 bei "Andelslandsbyen Nyvang".

Gedser 2008, © Sebastian Tuschick