"Firkantede"

DK2596

VNJ D 12 (Frichs 124, ex TKVJ M 4) bei der MHVJ.

Handest 2007, © Sebastian Tuschick


Zum Firkantede-Dossier